Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden RAYDO Automaterialen B.V.

Kroonstraat 3

4879 AV Etten-Leur

 
(Graag downloaden in pdf?. Dat kan hier)
 
 RAYDO B.V.  Automaterialen,
Artikel 1, algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende verhuur. 
2. De voorwaarden zijn van toepassing na schriftelijke bevestiging van een reserveringsaanvraag.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
 
Artikel 2, huurovereenkomst voorwaarden
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur. Bevestigingen per email worden beschouwd als schriftelijke bevestiging.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en voor de huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst.
3. Huurovereenkomsten kunnen verlengd worden per gehele dag, met in achtneming van beschikbaarheid van het gehuurde. Indien het gehuurde reeds gereserveerd is voor een navolgende huurder dient de verlenging van de periode gelijk te staan aan de reservering. Indien de huurder de overeenkomst wenst te verlengen dient dit minimaal 10 werkdagen voor de afloopdatum van de overeenkomst schriftelijk aan de verhuurder te worden doorgegeven.
4. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor een verlenging van de huurovereenkomst te weigeren.
 
Artikel 3, annulering huurovereenkomst
1. Annuleren van een bindende huurovereenkomst is enkel mogelijk door schriftelijke opzegging. Annuleringen per email worden beschouwd als schriftelijke annuleringen.
2. Bij annulering door de huurder binnen 10 dagen voor aanvang van de huurperiode worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 25% van de huursom.  De administratiekosten in geval van annulering bedragen €15,- per huurovereenkomst. 
3. Bij annulering door de huurder binnen 5 dagen voor aanvang van de huurperiode of tijdens de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
 
Artikel 4, reservering/ afhalen
1. Het gehuurde kan uitsluiten bij verhuurder worden afgehaald volgens reserveringsafspraken. De huurder danwel gemachtigt persoon tot afhalen van het gehuurde dient zich middels rijbewijs/ paspoort of ID-bewijs te legitimeren.
2. Vanaf het moment van in gebruik namen is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
Artikel 5, verantwoordelijkheid
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.
 
Artikel 5, retourmoment en wijze
1. De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan de verhuurder. De huurperiode eindigt in dit geval nadat een medewerker van verhuurder het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retourbon/contract is getekend, maar nooit eerder dan de in de huurovereenkomst vermelde einddatum van de verhuurperiode.
2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
3. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende schoonmaakkosten of eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.
 
 
Artikel 6, schade/ vermissing/ verduistering
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
7. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
8. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
 
Artikel ,7 verwerping aansprakelijkheid verhuurder
1. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging of vernietiging van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of onbevoegde derden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder.
 
Artikel 8, betalingen en restitutie
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van zowel de huurpenningen, montage- en rembourskosten als de waarborgsom vooraf te geschieden. Betaling is mogelijk op de door de verhuurder op dat moment aangeboden betalingswijzen.
2. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Terugbetaling van de waarborgsom geschiedt in geval het gehuurde door restitutie van de resterende deel van waarborgsom op de door de huurder opgegeven bankrekening. De overschrijving van het bedrag geschiedt uiterlijk op de derde werkdag na retournering van het gehuurde.
3. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is verhuurder gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.
4. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incassobureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van €150,-. Terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen  €775,00 zullen bedragen.
 
Artikel 9, toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 
Laatste revisie / wijziging: 19 februari 2014

Over ons

Sinds 1914 vormt de bedrijfsnaam RAYDO een no-nonsense importeur/ grossier in automaterialen, accessoires, olie, additieven, gereedschappen en banden.

Contactgegevens

RAYDO Automaterialen
Kroonstraat 3
4879AV Etten-Leur
Tel.: 076-5032286
Email:

Volg ons